1. Ana Sayfa
 2. Kurumsal
 3. Tüzük

Tüzük

TÜSİAV Tüzük Vakıf Senedi

 • Madde 1 - Vakfın Adı

  Vakfın Adı: Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı

  Kısa Adı: TÜSİAV'dır.

 • Madde 2 - Vakfın Merkezi

  Vakfın Merkezi: Vakfın Merkezinin Adresi: Bükreş Sokak 3/6 Kavaklı

  Merkez adresinin ANKARA ili hudutları içinde başka bir adrese nakli vakfı senedinde değişiklik yapılmasını gerektirmez. Ancak bu değişiklik ilgili mercilere bildirilir. Vakıf, yasa ve tüzüklere uygun olarak Mütevelli Heyetin gerekli gördüğü il, ilçe ve yurtdışında şube, büro veya temsilcilikler kurabilir. Vakıf şube, büro veya temsilciliklerinin kuruluş ve çalışmaları bir yönetmelikle belirlenir.

 • Madde 3 - Deneyimler

  Deneyimler

  Vakıf: Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı

  Vakıf Başkanı: Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı

 • Madde 4 - Kurucular

  Kurucular: Vakıf Senedinin ekinde Vakıf kurucuları hakiki şahısların listesi verilmiştir.

 • Madde 5 - Vakfın Amacı

  Vakfın Amacı: Anayasa’mızın öngördüğü ekonomik esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, Türkiye’nin demokratik ve planlı bir düzen içerisinde kalkınıp ileri uygarlık düzeyine ulaştırılması için Türk Sanayici ve İşadamlarını seferber etmek, Türkiye ekonomisinin büyümesini hızlandırmak için yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşların ilgisini artıracak tanıtma ve özendirme çalışmalarına öncülük etmek için Türk İşadamlarının potansiyel gücünü harekete geçirmektir. Vakıf olarak; hayri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, eğitim bursları ve eğitim yardımları yapmak, muhtaç ve yoksul kişi ve ailelere yiyecek, gıda ve yakıt yardımı yapmak, imkanlar ölçüsünde yoksullara para yardımı yapmak, ülkemizin karşılaştığı doğal afetlerde (deprem, sel, yangın gibi) maddi ve manevi yardıma koşmaktır.

 • Madde 6 - Vakfın Faaliyet Alanları

  Vakfın Faaliyet Alanları: Vakıf : yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde özellikle şu alanlarda faaliyet gösterir.

  • a-) Türkiye’yi ve sabit olduğu ekonomik potansiyeli yerli ve yabancı yatırımcılara, kurum ve kuruluşlarına tanıtmak amacıyla konferans, seminer ve paneller düzenler.
  • b-) Yurtdışındaki ve içindeki toplantılarda (özellikle ekonomik ağırlıklı uluslararası konferans, fuar ve seminerlerde) İller ve Bölgeler itibarıyla Türkiye’nin ekonomik potansiyelini tanıtıcı ve yatırımları özendirici temasları, konuşmaları ve diğer etkinleri gerçekleştirir.
  • c-) Özel ve kamu kuruluşlarının aynı amaçlara yönelik çalışmalarını destekler, onlarla işbirliği yapar, yardımlaşır.
  • d-) Adres kitabı, tanıtıcı broşür, dia, video kaseti, afiş gibi medyalar hazırlatır, bunları tanıtım ve teşvik faaliyetleri sırasında kullanır.
  • e-) Basın ve yayın organlarında amacına uygun yazı, makale ve konuşmalar yayınlanmasını sağlar. Yerli ve yabancı gazetelere ilan ve reklamlar verir.
  • f-) Vakfın amacını ve özellikle bölge ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yatırımlar gerçekleştirir ve yatırımcı kuruluşlar ile işbirliği yapar.
  • g-) Sergi ve fuar açar, amaçları yönünde eğitimler yapar.
  • h-) Kültür ve sanat etkinlikleri düzenler.
  • i-) Pay senetleri, tahviller ve kuponlar gibi her türlü kıymetli evrakı satın alır, devreder ve bunlar üzerinde teminat işlemleri dahil her türlü hukuki tasarruflarda bulunur.
  • j-) Maddi ve gayri maddi değer taşıyan her türlü hakları devir ve satın alır ve bunları devreder.
  • k-) Yetkili makamların izni ile intifa ve sükna hakkı dahil olmak üzere mülkiyetten gayri ayni hakları veya mal varlıklarını iktisap eder ve bunlar üzerinde mülkiyet hakkını tanıdığı hukuki tasarruflarda bulunur.
  • l-) Her türlü karşılıklı ve karşılıksız istikrazda bulunur.
  • m-) Vakfın amacına uygun faaliyetlerde bulunan vakıf, dernek ve sair kuruluşlarla kanuni usullere uygun olarak iş birliği yapar, diğer vakıf, dernek ve cemiyet gibi kuruluşlardan yardım alabilir. Vakfın mal varlığını artırıcı çalışmalar yapar. Amacı doğrultusunda harcayacağı gelirleri arttırmak amacıyla gelir getirici faaliyetlerde bulunur.
  • n-) Vakfın amacını gerçekleştirmek ve gelirlerini arttırmak için her türlü tesis ve ortaklıklar kurar, işletir, işlettirir veya ayrılır.
  • o-) Vakfın amacına uygun olarak yetkili makamların izniyle her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alır, kiraya verir ve bunlar üzerindeki her türlü hukuki tasarrufları yapar.
  • p-) Vakıf; tek başına veya diğer vakıf, kurum ve kuruluşlarla birlikte yükseköğretim kurumları, hastaneler ve sağlık tesisleri kurabilir ve kurulmuş olanlara katılabilir.
  • r-) Kendi dalında üstün hizmetler yapan, ülkesine, devletine ve insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunan bilim adamı, sanatçı, politikacı, sporcu, işadamı, sanayici, bürokrat, ve medya mensuplarını “YILIN ADAMLARI”seçer ve ödüllendirir. “YILIN ADAMLARI” bir ödül yönetmeliğine göre tespit edilir.
  • s-) Vakıf; amaçlarını gerçekleştirmek için vakıf üyeleri arasından çeşitli çalışma grupları(komisyon ve komiteler) kurar. Söz konusu çalışma gruplarının faaliyetleri yönetmelikle belirlenir.
 • Madde 7 - Vakfın Amacına Ulaşılabilmek İçin Yapacağı İşlem ve Tasarruflar

  Vakfın Amacına Ulaşılabilmek İçin Yapacağı İşlem ve Tasarruflar: Vakfın amacına ulaşabilmesi için yasal sınırlamalar içinde ve yasalara aykırı olmamak koşuluyla miktarı ve değeri sınırlanmamış para ve değerleri bağış, veraset ve diğer ölüme bağlı tasarruflar yoluyla edinmeye, bunları satın almaya, kiralamaya, kullanmaya, edindiklerini harcamaya, vakfın mal varlığındaki taşınmazları veya gelirleri kullanmaya, yatırımlara yönlendirmeye, yapılan bağışları vasiyet veya başlıca tasarruflarla edindiği taşınır veya taşınmaz malları paraları yönetmeye, her türlü menkul değerleri, intifa senetlerini ve başlıca hisse temsil eden, ekonomik değer taşıyan belge ve kağıtları almaya, satmaya, rehin etmeye, gelirlerini almaya, harcamaya, Türk ve yabancı vakıflarla anlaşmalar yapmaya, yardım almaya, bu yardımı sağlamak için görüşmeler, ön anlaşmalar yapmaya, vakıf amaçlarına harcayacağı gelirleri artırmak için ortaklıklar kurmaya, ortak olmaya, katılmaya, bu tür kuruluşlardaki gelir ayni hakları edinmeyle, bu hakları kullanmaya, taşınır ve taşınmaz rehni dahil her türlü teminatı almaya, bunları tesise ve çözmeye, vakfın amaçları için gerektiğinde borç kredi almaya, bunun için taşınır ve taşınmaz malları rehin vermeye, bunlar üzerinde ipotekler kurmaya, vakfın amacıyla üretim ve hizmet birimlerini özetle vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi ve çalıştırılması için yararlı, gerekli, zorunlu bütün tüzel ve yasal girişimleri yapmaya, her türlü tasarrufları, işlemleri ve sözleşmeleri doğrudan veya temsil yoluyla yapmaya Medeni Kanunun 46. Maddesi gereğince izinli ve yetkilidir.

 • Madde 8 - Vakıf Organları

  Deneyimler

  Vakıf Organları:

  • 1-) Mütevelli Heyeti
  • 2-) Yönetim Kurulu
  • 3-) Denetim Kurulu’dur
 • Madde 9 - Üyeler

  Üyeler

  A-) Mütevelli Heyeti Üyeleri:

  Bu vakıf senedinde ad ve soyadları olan kurucu üyelerdir. Mütevelli heyet üyesi gerçek ve tüzel kişinin Vakıf Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrılması halinde yerine Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yenileri seçilir. Vakfa sonradan üye olan işadamı ve sanayicilerden her yıl için en fazla 10 üyeye Mütevelli Heyet Üyeliği verilebilir. Bu kişiler, Mütevelli Heyetin her yıl Ocak ayı içinde yapılan Olağan toplantısında Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanının önereceği isimler arasından Mütevelli Heyet Üyelerinin çoğunluğunun oyları ile tespit edilir. Şu kadar ki ; Mütevelli Heyet Üye sayısı 100’ü geçemez. Sonradan Mütevelli Heyet Üyesi olanlar da seçme ve seçilme hakkına haiz olurlar.

  B-) Onur Üyeleri :

  Vakfa büyük ölçüde maddi ve manevi yardımda bulunmuş veya ekonomi alanında değerli hizmetler yapmış, kamu yönetiminde, siyasette ve odaların ve meslek kuruluşlarının yönetim organlarında uzun süre başarılı görevler ifa etmiş, kişiler Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin 2/3’ünün oyları ile vakfa Onur Üyesi yapılır. Onur Üyeleri, Mütevelli Heyeti dahil olur ve toplantılara katılırlar, oy kullanamazlar.

  C-) Yüksek İstişare Konseyi Üyeleri :

  Yüksek İstişare Konseyi, Vakfın en yüksek danışma organıdır. Konsey, Türk, İlim, siyaset ve iş aleminde geniş bilgi ve tecrübe ile temayüz eden Vakıf üyeleri ile Onur üyeleri arasından Mütevelli Heyetçe seçilir. Yüksek İstişare konseyi üyeleri de 3 yıllık bir dönem için seçilir. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Konseyin de tabii üyesidir. Konsey ilk toplantısında kendine bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, ve bir Sekreter Yardımcısı seçer. Konsey, yılda iki defa Konsey Başkanının daveti ile üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak konuları müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar. Konsey kararları istişari nitelikte olup Vakıf Yönetimini bağlamaz. Yüksek İstişare Konseyi; toplantılarına, gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret, yatırım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal ve gönüllü kuruluş temsilcileri, KİT yöneticileri, Üniversite Öğretim Üyelerini görüş teatisinde bulunmak üzere davet edebilirler.

  Konseyin Başlıca Görevleri:

  • a-) Türk Sanayi ve İş Hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,
  • b-) Vakıf amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.
  • c-) Vakıf çalışanlarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

  D-) Vakıf Üyeleri:

  Vakfa yararlı olacağı ve Vakfın faaliyetlerine maddi ve manevi katkı sağlayacağı düşünülen İşadamları ve Sanayiciler ile vakıf amaçları doğrultusunda çalışmak, vakfa destek olmak isteyen kişiler Yönetim Kurulu kararı ile vakfa üye olabilirler. Yönetim Kurulu bu üyelerden bağış veya aidat talep edip etmemekte serbesttir. Bu üyelerden isteyenler, belli şartları yerine getirmek kaydıyla Mütevelli Heyet üyelerinin kararı ile Mütevelli Heyet üyeliği statüsü kazanabilirler.

 • Madde 10 - Üyeliğin Kaybı

  Üyeliğin Kaybı:

  A-) Vakıf Mütevelli Heyet üyeleri kendi isteği ile ve dilediği zaman vakıftan ayrılma hakkına sahiptir. Ölüm, medeni hakların yitirilmesi ve Vakıfların mevzuatına aykırı hareket edilmesi halinde üyelik sona erer. Keza, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan hakkında soruşturma açılmış, özel işlerinde ve taşıdığı sorumluluklarda yasaları ve kamu vicdanını zedeleyici durumlara meydan vermiş, hüküm giymiş ise Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğine Mütevelli Heyetçe son verdirilir.

  B-) Vakıf amaçlarına uygun hareket etmeyen, vakıfla ilgili olarak verilen görevleri mazeretsiz olarak yerine getirmeyen Vakfın faaliyetlerine, yemeklerine katılmayan, Vakıf çalışmalarına hiç ilgi göstermeyen Mütevelli Heyet Üyeleri ile Üyelerin üyeliklerine Mütevelli Heyetçe son verilir.

 • Madde 11 - Mütevelli Heyet Toplantıları

  Mütevelli Heyet Toplantıları:

  Vakfın ilk kurucuları olan Hakiki şahısların kendileri, Hükmi Şahısların ise temsilcilerinin tümü Mütevelli Heyeti oluşturur. Tüzel kişiler Mütevelli Heyetinde kendilerinin tayin edeceği birer temsilciyle temsil edilir. Tüzel kişi Mütevelli Heyetine katılan temsilcisini istediği zaman değiştirebilir. Hakiki şahısların Mütevelli Heyet üyeliği ömür boyu sürelidir.

 • Madde 12 - Mütevelli Heyet Toplantısının Yapılış Şekli ve Karar Nisabı

  Mütevelli Heyet Toplantısının Yapılış Şekli ve Karar Nisabı:

  • a-) Mütevelli Heyet yılda bir defa ocak ayınca toplanır. Mütevelli Heyet; heyet üyelerinin 1/3’nün imzalı müracaatları üzerine olağanüstü hallerde Yönetim Kurulunca toplantıya çağırılabilir.
  • b-) Mütevelli Heyet toplantıları, üyelere toplantı tarihinden en az onbeş gün önce yazılı olarak gündem ile birlikte ve taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
  • c-) Mütevelli Heyet toplantısını Vakıf Başkanı açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve iki Sekreter seçilir. Bundan sonra gündem uygulanır. Kararlar, aksine hüküm olmayan hallerde, üyelerin oy çokluğu ile alınır.
  • d-) Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler için üye tam sayısının 3/4’ünün oyu gerekir.
 • Madde 13 - Mütevelli Heyetinin Görevleri

  Mütevelli Heyetinin Görevleri:

  • a-) Vakfın bilançosu ile gelir-gider tablosunu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek.
  • b-) Yönetim Kurulu ile Denetim Kuruluna ibra etmek veya ibra edilmemesi halinde haklarında gerekli işlem için karar vermek,
  • c-) Yönetim ve Denetim Kuruluna asil ve yedek üyeleri seçmek.
  • d-) Vakıf Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen gelir ve gider bütçelerini ve çalışma raporlarını incelemek ve onaylamak,
  • e-) Vakıf senedinde gerekli değişiklikleri yapmak,
  • f-) Vakfın dağılmasına karar vermek,
  • g-) Yönetim Kurulunun oy birliği ile önereceği yeni vakıf üyelerini ve onur üyelerini kabul etmek,
  • h-) Vakfın ortaklıklar kurmasına, işletmesine veya kurulmış ortaklıklara katılmasına veya ayrılmasına karar vermek, vakfa taşınmaz mal edinmek, olanları satmak, ipotek etmek konusunda Yönetim Kuruluna yetki verme,
  • i-) Vakfın varlığı korumak ve amaçlarını gerçekleştirmek için yeterli çalışma ve görev yapmayan Yönetim Kurulu üyelerinin topluca ya da tek tek görevlerine son vermek, gerekirse yerine seçim yapmak.
 • Madde 14 - Yönetim Kurulu

  Yönetim Kurulu

  Yönetim Kurulu Mütevelli Heyet tarafından seçilir. Görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyet üyeleri arasından seçilen dokuz üyeden oluşur. Mütevelli Heyet beş kişilik yedek Yönetim Kurulu üyesi de belirler. Yönetim kuruluna seçilen dokuz asil üye yapacakları ilk toplantıda kendilerine, Bir Başklan, iki Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman Üye seçerler. Diğer kişiler Yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparlar. Mazeretsiz olarak Yönetim Kurulunun üst üste iki toplantısına iştirak etmeyenin Yönetim Kurulu Üyeliği düşürülür, yerine yedek üye çağırılır

 • Madde 15 - Yönetim Kurlunun Görevleri

  Yönetim Kurlunun Görevleri

  Yönetim Kurulu; Vakfı üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, kanunların ve Vakıf senedinin yüklediği görevler ile aşağıda ayrıca belirtilen görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

  • a-) Vakfın amacının gerçekleşmesi ve vakıf senedinde yer alan faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli ve yararlı gördüğü bütün tedbirleri almak,
  • b-) Vakıf çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayacak usulleri tespit etmek,
  • c-) Gerektiğinde yönetmelikler hazırlayıp Mütevelli Heyetin onayına sunmak,
  • d-) Mütevelli Heyetçe alınan kararları uygulamak, yapılan tavsiyeleri göz önüne alarak çalışmalarda bulunmak,
  • e-) Vakfın ve Vakfa bağlı işletmelerin çalışma programlarını yapmak ve gerekli yönetmelikleri hazırlamak,
  • f-) Çalışma programlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli mali imkanları hazırlamak, iş ve yönetim yerleri sağlamak, personelin ataması ile yetki, sorumluluk ve ücretlerini tespit etmek gerektiğinde ilişkilerini kesmek,
  • g-) Yardım kampanyalarının en tesirli biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
  • h-) Bütçe ve bilanço ile gelir-gider çizelgelerini ve yapılan işlerin raporlarını hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.
  • i-) Vakfın idari kadrolarını ve bir sene sonraki tahmini bütçeyi ve Vakıf Senedinde yapılacak değişikliklerle yönetmelikleri Mütevelli Heyete sunmak, j-) Vakfın amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkullere ait bağışları kabul etmek,
  • k-) Vakıf Genel Sekreterinin ücret, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek. l-) Vakfa bağış, vasiyet ve yardımda bulunacaklara onur belgesi vermek, vakfın kuracağı çeşitli yerlere kurucuların veya gerekli görülenlerin adlarını vermek veya bunu plaketlerle veya başkaca uygun şekillerde belirlemek.
  • m-) Vakfın idari kadrosuna atamalar yapmak, gerekli gördüğü idari kadro görevlilerine imza yetkisi tanımak.
  • n-) Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli personelin yetiştirilmesini sağlayacak tedbirler almak.
  • o-)Vakfın amacını gerçekleştirmek ve gelirini artırmak için kurulan veya iştirak edilen her türlü tesis ve ortaklıklar nezdinde vakıf temsilcilerini seçmek.
  • ö-) Yönetim Kurulu üyeleri arasında İcra Komitesini atamak, İcra Komitesinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
  • p-) Yeni şubeler açılmasına ve temsilcilikler verilmesine karar vermek,
  • r-) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan çalışma gruplarının (Komisyon veya Komite) çalışma yönetmeliklerini belirlemek ve faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek.
 • Madde 16 - Vakfın Temsil ve İlzamı

  Vakfın Temsil ve İlzamı:

  Vakfı gerek idari, gerek hususi alanda resmi makamlara ve üçüncü şahıslara karşı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda olma kaydıyla Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı temsil ve ilzam eder. Başkanın herhangi bir sebeple bulunmaması halinde Başkanın tayin edeceği bir Başkan yardımcısı bu görevi yerine getirir. Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

 • Madde 17 - Yönetim Kurulu Toplantısının Yapılış Şekli ve Karar Nisabı

  Yönetim Kurulu Toplantısının Yapılış Şekli ve Karar Nisabı:

  Yönetim Kurulu iki ayda bir defa toplanır.

  Nisabı:

  Yönetim Kurulu iki ayda en az bir defa toplanır. Gerektiğinde Başkanın ve üç üyenin göstereceği lüzum üzerine ara toplantılarda yapılabilir. Toplantıyı, Başkan bulunmadığı zaman Başkan Yardımcısı yönetir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve karar verir. Oyların eşitliğinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Ancak; gayrimenkul, tahvil ve hisse senedi gibi menkul mallar alınması, satılması, tesis ve yatırım yapılması, Vakıf mal varlığının gelir getirmek amacıyla finansmanı ve Yönetim Kurulunun kendi arasındaki görev bölümü konularında üye tam sayısının yarıdan fazlasının olumlu oy kullanması şarttır.

 • Madde 18 - Ücret ve Huzur Hakkı

  Ücret ve Huzur Hakkı:

  Yönetim Kurulu üyeleri bu görevleri dolayısıyla ücret ve huzur hakkı almazlar, ancak görevle bir yere gönderildiklerinde kendilerine yılık bütçede uygun görülecek miktarda harcırah verilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı yerine gidip gelme, yolluk ve ikamet masrafları vakıfça ödenir.

 • Madde 19 - Denetleme Kurulu

  Denetleme Kurulu:

  Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilerek 6 asil ve 3 yedek kişiden oluşur. Denetçiler ve yedekleri 3 yıl için seçilirler.

 • Madde 20 - Denetleme Kurlunun Görevleri

  Denetleme Kurlunun Görevleri:

  Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve işlemlerini denetler, mali konularıyla ilgili defter, hesap ve belgeleri inceler, hesap dönemi sonu itibarıyla düzenleyeceği rapuru Mütevelli Heyet toplantısından en geç 10 gün önce Mütevelli Heyet üyelerine yollamak üzere Yönetim Kuruluna verir. Denetleme Kurulu görevini fiilen yapan Mütevelli Heyet dışında seçilmiş üyelere Mütevelli Heyetin uygun göreceği miktarda ücret ödenebilir.

 • Madde 21 - Vakıf İçi Teşkilatı

  Vakıf İçi Teşkilatı:

  Vakıf sekretaryası, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş olan Genel Sekreter idaresi altında gereken sayıda ve yetenekte memur ve hizmetliden oluşur.

 • Madde 22 - Vakıf Müdürü

  Vakıf Müdürü:

  Vakfın yönetimi ve işlerinin yürütülmesi, Yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve kurallara göre yapılır. Yönetim işlerini kurul adına yürütmek ve düzenlemek için Vakıf Müdürü atanabilir.

 • Madde 23 - Vakıf Müdürünün Görevleri

  Vakıf Müdürünün Görevleri:

  Vakıf Müdürü, Yönetim Kurulunun kararlarını yürütür, uygulamaları sağlar, Bunlardan ötürü Yönetim kuruluna karşı sorumludur. Kurula bağlı olarak çalışır. Kurulca verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır, kurul toplantılarına katılır, ancak oy hakkı yoktur.

 • Madde 24 - Vakfın Mal Varlığı

  Vakfın Mal Varlığı:

  Vakfın kuruluşundaki mal varlığı 500.000.000.TL (Beşyüzmilyon)dir. Vakfa bağışlanacak para, pay senedi, tahviller ve taşınmaz mallar mal varlığına eklenir. Vakıf, intifa hakkı dahil her türlü mülkiyetten gayri hakları iktisap edebilir.

 • Madde 25 - Vakfın Gelirleri

  Vakfın Gelirleri:

  Vakfın gelirleri şunlardır.

  • a-) Edineceği taşınmaz malların geliri,
  • b-) Bağışlar ve vasiyetler,
  • c-) Sosyal ve kültürel faaliyet ve gösterilerden ve yayınlardan sağlanan gelirler,
  • d-) Menkul değerler iratları ve mevduat faizleri,
  • e-) Vakfın kurduğu veya ortak olduğu tesis, kuruluş ve hizmetlerden sağlayacağı gelirler,
  • f-) Her türlü diğer gelirler,
  • g-) Düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı gezilerden sağlanan gelirler,
  • h-) Üyelerden alınacak aidatlar. (Aidat miktarı her yıl Mütevelli Heyetçe belirlenir.)
 • Madde 26 - Yedek Akçe

  Yedek Akçe:

  Vakıf gelirlerinin tamamı genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi istihdaf etmek üzere kurulmuştur. Vakıflar tüzüğünün 37. Maddesinde sıralanan yönetim ve idame masraflarıyla vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara tahsis edilecek miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakıf amaçlarına tahsis veya sarf edilir. Vakıflar hakkındaki tüzük gereğince, yönetim idame masrafları ve yatırımlara sarfedilen vakıf gelirlerinin 1/3 ‘ünün %10 u yedek akçeye ayrılır.

 • Madde 27 - Yedek Akçe'den Harcama

  Yedek Akçe'den Harcama:

  Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu, yıl içinde yedek akçede harcama yapılmasına karar verebilir. Bu takdirde; yıl sonunda kullanılan miktar yedek akçeye eklenerek yedek akçe tamamlanır.

 • Madde 28 - Fonların Plasmanı

  Fonların Plasmanı:

  Vakfın mal varlığı, Yönetim Kurulu kararıyla en verimli ve en güvenli şekilde işletilir ve nemalandırılır.

 • Madde 29 - Vakıf Senedinin Değiştirilmesi

  Vakıf Senedinin Değiştirilmesi:

  Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, Yönetim kurulunun, Mütevelli Heyetinin veya Genel Kurul üyelerinin 1/3‘ünün önerisi ve Mütevelli Heyet toplantısına katılanların 2/3 oyu ile gerçekleştirilir.

 • Madde 30 - Vakfın Feshi ve Tasfiyesi

  Vakfın Feshi ve Tasfiyesi:

  Vakıf senedinde belirlenen amaçların gerçekleştirilmesine eylemli ya da yasal olanak kalmaması durumunda Yönetim kurulunun önerisi ile Mütevelli Heyetçe feshe ve malların tasfiyesine karar verilir. Bu karar için Mütevelli Heyeti üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu gereklidir. Bu durumda vakfın mallarının tasfiye yöntemi de belirlenir. Vakfın mal varlığının aynı ve benzer amaçlarla kurulmuş bir başka vakfa devredilmesine karar verilebilir.

 • Madde 31 - Değişik Hükümleri

  Değişik Hükümleri

  Vakıf, Medeni Kanununun 903 sayılı yasa ile değişik hükümleri gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetiminde bağlıdır.

 • Madde 32 - Belirtilmeyen ve Düzenlenmemiş Konular

  Vakıf senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş konularda yasa hükümleri ve ilgili hukuk kuralları uygulanır.

 • Geçici Hükümler

  Geçici Madde 1-) Vakfın kuruluşu tamamlanıp Vakıf Tüzüğünün Resmi gazetede yayınlanması tarihinden itibaren bir ay içinde seçim gündemi konulmayarak Mütevelli Heyeti toplantıya çağrılır.

  Geçici Madde 2-) Vakfın tescili için mahkemeye başvurmak ve kuruluşla ilgili işlemleri yürütmek, resmi ve özel kişiler önünde temsile, gerektiğinde Vakıf senedinde yararlı ve gerekli düzeltme ve değişiklikleri yapmaya, kurucuları temsilen imzalamaya, vekil olarak işleri sonuçlandırmaya Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi Avukat Şerafettin AÇIKGÖZ münferiden yetkili kılınmıştır.

 • Vakfın Kurucuları
  • 1. Veli SARITOPRAK
  • 2. Kadim CANPOLAT
  • 3. M. Rahmi AKYÜZ
  • 4. Salih USTA
  • 5. Rengin KARTAL
  • 6. Ertekin KAYA
  • 7. Hazım AYDINOĞLU
  • 8. Mücahit ÖZDAMAR
  • 9. Yıldırım KILIÇARSLAN
  • 10. Sevim MUMCU
  • 11. Fetih TURNAOĞLU
  • 12. Nihat ÖZCAN
  • 13. Cemal ARAS
  • 14. Cemal N.TEKİN
  • 15. Alaaddin GÜLER
  • 16. Bahattin UYAN
  • 17. Süleyman M.GÜR
  • 18. Kemal MURATOĞLU
  • 19. Ercemali DEMİREL
  • 20. M. Fatih ASLAN
  • 21. Doğan BAYRAM
  • 22. Sedat B. SELVİTOP
  • 23. Halil ESEN
  • 24. İrfan SAĞLAM
  • 25. Umut ERTÜRK
  • 26. Taner URAL
  • 27. Gökhan POYRAZ
  • 28. Erol ÖZENSOY
  • 29. Fatma ÖZYURT
  • 30. Hakan KARALAR
  • 31. M. Emrehan HALICI
  • 32. M. Nurettin SERTÇELİK
  • 33. Nizamettin KOCATÜFEK
  • 34. Sıtkı ÇINAR
  • 35. Cemalettin TAKİN
  • 36. Ersan YEDİER
  • 37. Osman GÜNEŞ
  • 38. Adil KELEŞ
  • 39. İrfan Güneş DELİCE
  • 40. Ahmet KERİMOĞLU
  • 41. Mehmet ATALAĞ
  • 42. Mehmet OKAN
  • 43. N. Jülide HACALOĞLU
  • 44. Yavuz ÖNER
  • 45. Mustafa KÖKSAL
  • 46. Naci KILINÇKALE
  • 47. Cengiz ÜNAL
  • 48. Şaban UZUN
  • 49. Şenal DOĞAN
  • 50. İbrahim ÖDEVCİ
  • 51. Çetin YILMAZ
  • 52. Sadık YILMAZ
  • 53. Yılmaz ERDEM
  • 54. Gülvezir ÖZDAMAR
  • 55. İhsan ASLAN
  • 56. Mesut ALTIN
  • 57. Mehmet TAYTAK
  • 58. Şaban Cemil KAZANCI
  • 59. Cafer AKTAŞ
  • 60. Sebahattin DURSUN
  • 61. Yasin KARACA
  • 62. Orhan GÜLPINAR
  • 63. M. Sadık ŞİDE
  • 64. Ahmet KARAMAN
  • 65. M. Şerafettin AÇIKGÖZ
  • 66. Tayfun NALÇABASMAZ
  • 67. Kemal EMİR
  • 68. Mehmet Mete ALDAN
TÜSİAV Sosyal Medya & e-Bülten
14 Mayıs 2017
Tusiav Başkanı Veli Sarıtoprak Popüleritesi
+ FOLLOW TWITTER
e-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?